Skip to content

Pasach Songs

Pasach Songs

Pasach song is a YouTube videos post of various songs for the Pasach Seder. This list is divided into the classics, covers, and remixes of popular songs. Many of these songs are children’s songs.

Pasach Songs – The Tanak Songs

During Pasach there are a few “synagogue songs”

 • Song of Songs – Cantor David Berger
 • Song of Songs – Mario Castelnuovo-Tedesco
 • Song of Songs – Ryan Malone

Songs of Songs

by: Cantor David Berger

 

by: Mario Castelnuovo-Tedesco
Song of Songs: A Hidden Treasure is a blog post about this version.

 

by: Ryan Malone
An oratorio in two parts for chorus, soloists and string orchestra, premiered live at Armstrong Auditorium on April 7, 2016 by the Herbert W. Armstrong College Choral Union with conductor Mark Jenkins.

Pasach Songs – The Classics

You can’t have a list of songs without beginning with the classics. Some of these are children’s songs for the seder and after the seder. Some of these song have up to three videos. These videos are an instructional one that will teach you the song, a fun version, and a classic version.

 • Ma Nistana – The Four Questions
 • Dayenu
 • Echad Mi Yodea – English Version
 • Chad Gadya

Ma Nistana – The Four Questions

Learning Version…

 

The Maccabeats…

 

Dayenu

Fun Kids Version…

Learning Version…

 

Echad Mi Yodea

Hebrew Version…

English Version….

 

Chad Gadya

See Words for Chad Gadya
English
One Little Goat
Romanization of Aramaic
Chad Gadya
Transliteration of Aramaic
ħad gadyā
Aramaic
חַד גַּדְיָא
Verse 1:
One little goat, one little goat:Chad gadya, chad gadya,ħaḏ gaḏyā, ħaḏ gaḏyā,חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא
Which my father bought for two zuzim.dizabin abah bitrei zuzei.dəzabbīn abbā biṯrē zūzē.דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי
Verse 2:
One little goat, one little goat:Chad gadya, chad gadya,ħaḏ gaḏyā, ħaḏ gaḏyā,חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא
The cat came, and ate the goat,ve-ata shunra ve-akhlah le-gadyawəʔāṯā šūnrā wəʔāḵlā ləgaḏyāוְאָתָא שׁוּנְרָא, וְאָכְלָה לְגַדְיָא
Which my father bought for two zuzim.dizabin abba bitrei zuzei.dəzabbīn abbā biṯrē zūzē.דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי
Verse 3:
One little goat, one little goat:Chad gadya, chad gadya,ħaḏ gaḏyā, ħaḏ gaḏyā,חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא
The dog came, and bit the cat, that ate the goat,ve-ata kalba ve-nashakh le-shunra, de-akhlah le-gadyawəʔāṯā ḵalbā wənāšaḵ ləšūnrā, dəʔāḵlā ləgaḏyāוְאָתָא כַלְבָּא ,וְנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאָכְלָה לְגַדְיָא
Which my father bought for two zuzim.dizabin abba bitrei zuzei.dəzabbīn abbā biṯrē zūzē.דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי
Verse 4:
One little goat, one little goat:Chad gadya, chad gadya,ħaḏ gaḏyā, ħaḏ gaḏyā,חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא
The stick came, and beat the dog,ve-ata chutra, ve-hikkah le-khalbawəʔāṯā ħūṭrā, wəhikkā ləḵalbāוְאָתָא חוּטְרָא, וְהִכָּה לְכַלְבָּא
that bit the cat, that ate the goat,de-nashakh le-shunra, de-akhlah le-gadyadənāšaḵ ləšūnrā, dəʔāḵlā ləgāḏyāדְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאָכְלָה לְגַדְיָא
Which my father bought for two zuzim.dizabin abba bitrei zuzei.dəzabbīn abbā biṯrē zūzē.דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי
Verse 5:
One little goat, one little goat:Chad gadya, chad gadya,ħaḏ gaḏyā, ħaḏ gaḏyā,חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא
The fire came, and burned the stick,ve-ata nura, ve-saraf le-chutrawəʔāṯā nūrā, wəśārap̄ ləħūṭrāוְאָתָא נוּרָא, וְשָׂרַף לְחוּטְרָא
that beat the dog, that bit the cat, that ate the goat,de-hikkah le-khalba, de-nashakh le-shunra, de-akhlah le-gadyadəhikkā ləḵalbā, dənāšaḵ ləšūnrā, dəʔāḵlā ləgāḏyāדְּהִכָּה לְכַלְבָּא ,דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאָכְלָה לְגַדְיָא
Which my father bought for two zuzim.dizabin abba bitrei zuzei.dəzabbīn abbā biṯrē zūzē.דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי
Verse 6:
One little goat, one little goat:Chad gadya, chad gadya,ħaḏ gaḏyā, ħaḏ gaḏyā,חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא
The water came, and put out the fire,ve-ata maya, ve-khavah le-nurawəʔāṯā mayyā, wəḵāḇā lənūrāוְאָתָא מַיָּא, וְכָבָה לְנוּרָא
that burned the stick, that beat the dog,de-saraf le-chutra, de-hikkah le-khalbadəšārap̄ ləħūṭrā, dəħikkā ləḵalbāדְּשָׂרַף לְחוּטְרָא ,דְּהִכָּה לְכַלְבָּא
that bit the cat, that ate the goat,de-nashakh le-shunra, de-akhlah le-gadyadənāšaḵ ləšūnrā, dəʔāḵlā ləgāḏyāדְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאָכְלָה לְגַדְיָא
Which my father bought for two zuzim.dizabin abba bitrei zuzei.dəzabbīn abbā biṯrē zūzē.דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי
Verse 7:
One little goat, one little goat:Chad gadya, chad gadya,ħaḏ gaḏyā, ħaḏ gaḏyā,חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא
The ox came, and drank the water,ve-ata tora, ve-shatah le-mayawəʔāṯā tōrā, wəšāṯā ləmayyāוְאָתָא תוֹרָא, וְשָׁתָה לְמַיָּא
that put out the fire, that burned the stick,de-khavah le-nura, de-saraf le-chutradəḵāḇā lənūrā, dəšārap̄ ləħūṭrāדְּכָבָה לְנוּרָא ,דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא
that beat the dog, that bit the cat, that ate the goat,de-hikkah le-khalba, de-nashakh le-shunra, de-akhlah le-gadyadəhikkā ləḵalbā, dənāšaḵ ləšūnrā, dəʔāḵlā ləgāḏyāּדְּהִכָּה לְכַלְבָּא, דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאָכְלָה לְגַדְיָא
Which my father bought for two zuzim.dizabin abba bitrei zuzei.dəzabbīn abbā biṯrē zūzē.דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי
Verse 8:
One little goat, one little goat:Chad gadya, chad gadya,ħaḏ gaḏyā, ħaḏ gaḏyā,חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא
The slaughterer (Shohet) came, and killed the ox,ve-ata ha-shochet, ve-shachat le-torawəʔāṯā hašōħēṭ, wəšāħaṯ ləṯōrāוְאָתָא הַשּׁוֹחֵט, וְשָׁחַט לְתוֹרָא
that drank the water, that put out the fire,de-shatah le-maya, de-khavah le-nuradəšāṯā ləmayyā, dəḵāḇā lənūrāדְּשָׁתָה לְמַיָּא ,דְּכָבָה לְנוּרָא
that burned the stick, that beat the dog,de-saraf le-chutra, de-hikkah le-khalbadəšārap̄ ləħūṭrā, dəhikkā ləḵalbāדְּשָׂרַף לְחוּטְרָא, דְּהִכָּה לְכַלְבָּא
that bit the cat, that ate the goat,de-nashakh le-shunra, de-akhlah le-gadyadənāšaḵ ləšūnrā, dəʔāḵlā ləgāḏyāדְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאָכְלָה לְגַדְיָא
Which my father bought for two zuzim.dizabin abba bitrei zuzei.dəzabbīn abbā biṯrē zūzē.דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי
Verse 9:
One little goat, one little goat:Chad gadya, chad gadya,ħaḏ gaḏyā, ħaḏ gaḏyā,חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא
The angel of death came, and slew the slaughterer,ve-ata mal’akh ha-mavet, ve-shachat le-shochetwəʔāṯā malʔaḵ hammāweṯ, wəšāħaṭ ləšōħēṭוְאָתָא מַלְאַךְ הַמָּוֶת, וְשָׁחַט לְשׁוֹחֵט
who killed the ox, that drank the water,de-shachat le-tora, de-shatah le-mayadəšāħaṭ ləṯōrā, dəšāṯā ləmayyāדְּשָׁחַט לְתוֹרָא, דְּשָׁתָה לְמַיָּא
that put out the fire, that burned the stick,de-khavah le-nura, de-saraf le-chutradəḵāḇā lənūrā, dəšārap̄ ləħūṭrāדְּכָבָה לְנוּרָא, דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא
that beat the dog, that bit the cat, that ate the goat,de hikkah le-khalba, de-nashakh le-shunra, de-akhlah le-gadyadəhikkā ləḵalbā, dənāšaḵ ləšūnrā, dəʔāḵlā ləgāḏyāדְּהִכָּה לְכַלְבָּא, דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאָכְלָה לְגַדְיָא
Which my father bought for two zuzim.dizabin abba bitrei zuzei.dəzabbīn abbā biṯrē zūzē.דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי
Verse 10:
One little goat, one little goat:Chad gadya, chad gadya,ħaḏ gaḏyā, ħaḏ gaḏyā,חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא
Then came The Holy One, Blessed be He,ve-ata ha-Kadosh Baruch Huwəʔāṯā haqqadōš bārūḵ hūוְאָתָא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא
and smote the angel of death, who slew the slaughterer,ve-shachat le-mal’akh ha-mavet, de-shachat le-shochetwəšāħaṭ ləmalʔaḵ hammāweṯ, dəšāħaṭ ləšōħēṭוְשָׁחַט לְמַלְאַךְ הַמָּוֶת ,דְּשָׁחַט לְשׁוֹחֵט
who killed the ox, that drank the water,de-shachat le-tora, de-shatah le-mayadəšāħaṭ ləṯōrā, dəšāṯā ləmayyāדְּשָׁחַט לְתוֹרָא, דְּשָׁתָה לְמַיָּא
that put out the fire, that burned the stick,de-khavah le-nura, de-saraf le-chutradəḵāḇā lənūrā, dəšārap̄ ləħūṭrāדְּכָבָה לְנוּרָא, דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא
that beat the dog, that bit the cat, that ate the goat,de-hikkah le-khalba, de-nashakh le-shunra, de-akhlah le-gadyadəhikkā ləḵalbā, dənāšaḵ ləšūnrā, dəʔāḵlā ləgāḏyāדְּהִכָּה לְכַלְבָּא ,דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאָכְלָה לְגַדְיָא
Which my father bought for two zuzim.dizabin abba bitrei zuzei.dəzabbīn abbā biṯrē zūzē.דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי
Verse 11:
One little goat, one little goat.Chad gadya, chad gadya,ħaḏ gaḏyā, ħaḏ gaḏyā,חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא

Jack Black Version…

Adat Ari El – Traditional Version

Learning Version…

Pasach Songs – Covers

Covers are an artist’s version of a popular or well-known song. Currently there is only one song in this category.

 • Let my People Go – miYah

Let My People

By miYah

By Rick Recht

 

Pasach Songs – Original

Current fun, original songs for Pasach.

 • Tell the Story – Shira & Friends
 • Afi-Afi Komen – Jason Mesches

Tell the Story

By Shira & Friends

Afi-Afi Komen – (I’m Coming for You)

By Jason Mesches

 

Pasach Songs – Remixes

The remixes are what they sound like – remixed versions of popular, usually secular, music. Some may consider these are irreverent or improper song for such a holy day.

 • Uptown Passover – Six13
 • Passover Rhapsody – AishJewish
 • Let It Go – AishJewish
 • Let My People – miYah

Uptown Passover

By Six13

 

Passover Rhapsody

By AishJewish

 

Let It Go: Passover Edition

By AishJewish

WSB Song List for Other Festivals